Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pristojni organi in postopki

 • Odbor za pravno – etična vprašanja v skladu s Poslovnikom o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov spremlja in presoja etično ravnanje zdravnikov, obravnava pritožbe zoper odnos zdravnikov do pacientov.
 • Odbor obravnava pisne in podpisane vloge, na lastno pobudo lahko obravnava tudi primere, za katere izve. Anonimnih vlog odbor ne obravnava, lahko zavzame pa stališče.
 • Odbor lahko začne postopek na podlagi pisne vloge, v kateri morajo biti dogodki natančno opisani in naveden tudi kraj ter čas očitanega neetičnega ravnanja. zdravnikov. Zoper sklep odbora je mogoče vložiti ugovor na odbor ali na Izvršilni odbor zbornice v 15 dneh po prejemu sklepa odbora.
 • Prejeta vloga se obravnava na seji odbora, vlagatelja se pisno obvesti o sprejemu vloge v obravnavo.
 • Predsednik odbora lahko zahteva dopolnitev vloge in vlagatelju določi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Če vloga ni dopolnjena v roku, se zavrže.
 • Vloga se pri odboru za pravno etična vprašanja lahko vloži v roku 1 (enega) leta od dneva nastanka spornega primera. V primeru, da pritožnik vlaga pritožbo v zadevi, kjer je pacient umrl, je pritožba dovoljena tudi po preteku 1 (enega) leta.
 • Pri obravnavanju vloge se upoštevajo vsi pravno veljavni dokazi, vključno z izpovedmi prič ali izvedencev.
 • Za razjasnitev primera lahko odbor o vloženi vlogi obvesti nasprotno stranko in jo zaprosi za obrazložitev spornega dogodka.
 • Odbor lahko v primerih, ki jih je težko razrešiti, opravi razgovor z vlagateljem ali nasprotno stranko, opravi soočenje ter po lastni presoji samostojno pridobi potrebne dokaze.
 • Predsednik odbora o odločitvi odbora pisno obvesti pritožnika in nasprotno stranko.
 • Če zdravnik namenoma ovira reševanje spornega primera, lahko odbor Izvršilnemu odboru predlaga sprejetje naslednjih ukrepov: kolegialno priporočilo, zbornično strokovno opozorilo, javni opomin, začasni odvzem licence.
 • Zdravniška zbornica Slovenije ni s predpisom določena kot pristojni organ za obravnavo pritožb pacientov, zato pritožbe obravnava izključno kot stanovska organizacija vseh zdravnikov in zobozdravnikov, ki opravljajo zdravniško službo na območju RS. Odbor zato ne more izreči nikakršnih ukrepov, ki bi imeli neposreden pravni učinek za zdravnika, glede katerega je vložena pritožba in prav tako ne more izreči pravno zavezujočih ukrepov, s katerimi bi lahko razrešila spor med zdravnikom in vlagateljem pritožbe.