Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Na podlagi petega odstavka 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zdravniku/doktorju dentalne medicine s statusom specializanta na njegov predlog dodeli 30 receptov za osebno rabo letno, če izpolnjuje vse spodaj navedene pogoje:

  1. je zavarovan na podlagi 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
  2. je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko NIJZ 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov« iz Priloge 1 Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18);
  3. ima veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije ali status zdravnika specializanta ali zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom in
  4. ima enega od naslednjih statusov:
  • opravlja zdravstvene storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe ali
  • ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za obrambo, Medicinsko fakulteto, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ali Zdravniško zbornico Slovenije.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) za dodelitev receptov za osebno rabo od zdravnikov specializantov ne zahteva predložitve posebnega potrdila, v kolikor lahko status specializanta preveri iz razpoložljivih evidenc (npr. iz Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu; v nadaljevanju: RIZDDZ). Zdravniška zbornica Slovenije Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje enkrat mesečno, za pretekli mesec, posreduje podatke o zdravnikih, ki imajo status specializanta, za namene vpisa podatkov v RIZDDZ. Ker obstaja možnost, da vsi podatki v RIZDDZ še niso vneseni, zdravnikom s statusom specializanta svetujemo, da zahtevi za dodelitev 30 receptov za osebno rabo predložijo enega izmed naslednjih dokumentov, s katerim pri ZZZS lahko izkažejo status specializanta:

  1. odločba Zdravniške zbornice Slovenije o odobritvi specializacije,
  2. sklep Zdravniške zbornice Slovenije o pričetku specializacije,
  3. pogodbo o zaposlitvi za čas specializacije in morebiten aneks k pogodbi o zaposlitvi iz katerega je razvidno, da se pogodba o zaposlitvi podaljša iz razloga daljše opravičljive odsotnosti specializanta (npr. materinski, očetovski in starševski dopust ter druge daljše odsotnosti) ali
  4. s programom kroženja tekom specializacije (print screen e- lista specializanta ali e-list specializanta v PDF obliki, ki morata biti podpisana s strani specializanta. Specializant s svojim podpisom jamči za točnost podatkov na e-listu specializanta). 

Zdravnik ima status specializanta tudi v primeru opravičljivih odsotnosti z dela, kot so materinski, očetovski in starševski dopust ter druge daljše odsotnosti (npr. odsotnost zaradi bolezni, ki je daljša od 20 zaporednih delovnih dni). V primeru odsotnosti z dela zaradi materinskega, očetovskega in starševskega dopusta lahko specializant ZZZS-ju predloži aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma odločbo Centra za socialno delo iz katere izhaja razlog opravičljive odsotnosti z dela in trajanje odsotnosti.

V vseh zgoraj navedenih dokumentih lahko specializanti morebitne občutljive podatke, ki jih ZZZS ne potrebuje za dodelitev receptov za osebno rabo, prekrijejo.