Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

e - poslovanje Zbornice

Zbornica vzpostavlja dodatno pot komunikacije s svojimi člani in sicer e-poslovanje. S tem omogoča svojim obstoječim ter bodočim članom e-oddajo in e-vročanje dokumentov preko varnega elektronskega predala.

Kaj morate storiti, da se vključite v e - poslovanje Zbornice, najdete na povezavi "Več".


Več

Vpis v register zdravnikov in članstvo

Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če je vpisan v register zdravnikov (poleg izpolnjevanja drugih pogojev, ki jih določa Zakon o zdravniški službi).

a) Zdravniki RS Slovenija
  - diploma
b) Tujci EU
  - odločba MZ
  - diploma
c) Tujci tretje države
  - odločba MZ
  - diploma
d) 12.č člen ZZdrS
  - odločba MZ

  • Vlogo za vpis lahko oddate tudi v e-obliki, ki je dostopna na povezavi tukaj >>>.
  • Za izbris iz registra zdravnik/doktor dentalne medicine vloži na zbornico pisno vlogo za izbris z obrazložitvijo.

Zdravnik, državljan druge članice EU, EGP ali Švice, ki zdravniško službo opravlja občasno ali priložnostno, mora to prijaviti Ministrstvu za zdravje. Začasni vpis tega zdravnika v register se opravi na podlagi obvestila ministrstva, pristojnega za zdravje. 

Z vpisom v register zdravnik/doktor dentalne medicine postane član zbornice.


Vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) so vpisi zasebnih zdravnikov, ki jih je do 17. 12. 2017 opravila Zdravniška zbornica Slovenije v registru zdravnikov, preneseni v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje. Zato vas prosimo, da vloge za vpis/izbris iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev odslej pošljete na Ministrstvo za zdravje.

Članarina

Letno višino članarine za posamezno kategorijo določa Sklep o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije. Višina članarine je določena za naslednje kategorije: pripravnik, zdravnik sekundarij in mladi raziskovalec, specializant, doktor dentalne medicine, zdravnik splošne medicine ter specialist.

Pregled mesečne in letne članarine po kategorijah

Sporočanje sprememb podatkov za članarino 

Pravilnik o zdravniškem registru določa, da član o vsaki spremembi osebnih podatkov obvesti zbornico v tridesetih dneh. Podatki iz zdravniškega registra so vir za zaračunavanje članarine in pošiljanje položnic. Za članarino so pomembe spremembe naslova za prejemanje položnic ter zaposlitve člana, tako zamenjave delodajalca kot tudi statusa zaposlitve.

Pri uveljavljanju oprostitve ali znižanja članarine za primer brezposelnosti, daljše odsotnosti zaradi bolezni ali starševskega dopusta ter upokojitve ali delne upokojitve, je pomemben tudi datum, od katerega se ta pravica uveljavlja.

Polno in delno starostno ali invalidsko upokojeni člani

Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki ne opravljajo zdravniške službe, je 40,00 EUR letno. Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki opravljajo zdravniško službo na podlagi pogodb civilnega prava, in članarina članov zbornice, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci in ne opravljajo zdravniške službe, je 108,00 EUR letno. Članarina članov zbornice, ki imajo pravico do delne starostne ali invalidske pokojnine, znaša 60 % zneska članarine, ki bi jim bila odmerjena v skladu s prvim odstavkom prejšnje točke. Status polno upokojenega člana ter status člana, ki ima pravico do delne starostne ali invalidske pokojnine, član zbornice dokazuje s potrdilom pristojnega organa, o neopravljanju zdravniške službe pa se član izreče s pisno izjavo.

Člani na starševskem dopustu in člani na daljši bolniški odsotnosti

Članarina članov na starševskem dopustu in članov, ki uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, in članov na daljši bolniški odsotnosti zaradi bolezni znaša 40,00 EUR letno.

Oprostitev plačila članarine

Plačila članarine so oproščeni člani zbornice:

  • ki so brezposelne osebe (skladno s predpisi s področja zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti);
  • ki so v hujši finančni stiski (v skladu s pravilnikom zbornice o skrbstvenem skladu);
  • ki uveljavljajo pravico do plačila prispevkov zaradi zapustitve trga dela (v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).

Plačila članarine so člani zbornice oproščeni le za obdobje, ko imajo status, status pa član zbornice dokazuje s potrdilom pristojnega organa.

Oprostitev plačila članarine za čas epidemije

Do 31. 8. 2020 lahko člani za čas epidemije uveljavljajo oprostitev plačila članarine po spremenjenih pogojih Pravilnika o denarni pomoči zbornice in sicer:
Hujša finančna stiska v družini člana je dokazana, če povprečni mesečni neto razpoložljivi dohodki (po odštetju davkov in obveznih prispevkov ter normiranih oziroma dejanskih stroškov) in prejemki člana in njegovih družinskih članov, prejeti od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, na člana in njegove družinske člane ne presegajo mesečne neto minimalne plače v Sloveniji. 

Dokazila oziroma potrdila, ki jih mora predložiti član: 
- dokazilo o družinskih članih (zadošča navedba osebnih podatkov članov - - družine oz. kakršnokoli drugo dokazilo o številu družinskih članov v skupnem gospodinjstvu in družinskih članih, ki s članom ne živijo v skupnem gospodinjstvu),
- bančni izpiski člana in njegovih družinskih članov od 13. 3. 2020 do dne, ko pristojni državni organ razglasi konec epidemije nalezljive bolezni COVID-19, 
- morebitna druga dokazila, glede na zahtevo zbornice. 

Vlogo z dokazili posredujte na naslov: nevenka.novak@zzs-mcs.si

Uveljavljanje znižane članarine za čas epidemije 

Članarina v času epidemije za člane, ki v posameznem mesecu niso opravljali dela več kot dva delovna tedna (10 delovnih dni) zaradi čakanja na delo ali zaradi višje sile, znaša 16,90 EUR mesečno. Za navedeno obdobje se člana uvrsti v kategorijo »drugo«, ki je opredeljena v Sklepu o določitvi višine članarine Zdravniške zbornice Slovenije. 

Vlogo z dokazili o čakanju na delo ali neopravljanja dela zaradi višje sile posredujte do 31. 8. 2020 na naslov: ivica.lebar@zzs-mcs.si. Iz priloženih dokazil naj bo razvidno obdobje čakanja na delo ali neopravljanja dela zaradi višje sile. 

Možni načini plačila članarine 

Članarino lahko člani poravnajo na naslednje načine:

  • po prejeti položnici,
  • kot odtegljaj od plače. Delodajalec v imenu člana od neto izplačila plače nakaže članarino na zbornico. Za ta način se mora član dogovoriti s svojim delodajalcem.
  • preko SEPA direktne bremenitve (obrazec SEPA direktna bremenitev za fizične osebe in obrazec B2B za pravne osebe),
  • preko Hal mBills telefonske aplikacije (http://www.mbills.si/),
  • preko e-računa, ki ga član prejme v svojo spletno banko. Ta način prejemanja e-računov član uredi v svoji spletni banki.

Informacije: Ivica Lebar, tel.: 01 30 72 132, E-pošta: Ivica Lebar


Sporočanje sprememb podatkov za članarino

Članska izkaznica

Prva stran članske izkaznice

Druga stran članske izkaznice

Članska izkaznica Zdravniške zbornice Slovenije je članska izkaznica poklicne organizacije slovenskih zdravnic in zdravnikov, zobozdravnic in zobozdravnikov, je identifikacijski dokument člana Zdravniške zbornice Slovenije.

Kako do članske izkaznice?

Izkaznico oziroma kartico boste brezplačno prejeli na dom, ko boste izpolnili in vrnili vlogo, ki jo boste prejeli ob vpisu v ZZS. Če ste že član/članica zbornice, lahko vlogo izpolnite računalniško, ki jo lahko posredujete po elektronski ali po navadni pošti.

Vloga za izdajo članske izkaznice

Na vaši članski izkaznici bodo vaše ime in priimek, nazivi, vaša slika (primer primerne fotografije) ter članska številka Zdravniške zbornice. Na hrbtni strani izkaznice bo izjava o vaši stanovski pripadnosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Članska izkaznica je veljavna za nedoločen čas, zamenjava je potrebna le ob spremembi podatkov, zapisanih na izkaznici.

Vlogo nam lahko posredujete po pošti na naslov:

Zdravniška zbornica Slovenije Dunajska cesta 162 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: clanska@zzs-mcs.si

V primeru pošiljanja slike po elektronski pošti, prosimo, priložite sliko v formatu jpg, ločljivost 300 dpi.

Vpis v register - dodatne informacije

Ga. Nastja Pavlič

Uradne ure: 

pon., sre., pet. od 9.00 do 12.00

čet. od 13.00 do 16.00

Tel.: 01 30 72 185

E-pošta: Nastja Pavlič

Članarina - dodatne informacije

Ga. Ivica Lebar

Uradne ure: 

pon., sre., pet. od 9.00 do 12.00

čet. od 13.00 do 16.00

Tel.: 01 30 72 132

E-pošta: Ivica Lebar