Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Podeljevanje licenc

Licenco morajo po posebej predpisanem postopku pridobiti vsi zdravniki in zobozdravniki, ki želijo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati zdravniško službo. Postopek in pogoje za podelitev, podaljšanje in odvzem licence ureja Pravilnik o zdravniških licencah.

Zdravniki specialisti

Zdravniška zbornica Slovenije po uradni dolžnosti podeli licenco zdravniku specialistu, ki je pridobil kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela - če je po zaključenem najmanj šestletnem ali 5.500 ur trajajočem univerzitetnem študiju s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem in usposabljanjem na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji pridobil diplomo, opravil strokovni izpit v Republiki Sloveniji in končal predpisan program specializacije v Republiki Sloveniji. 

Zobozdravniki specialisti 

Zdravniška zbornica Slovenije po uradni dolžnosti podeli licenco zobozdravniku specialistu, ki je pridobil kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela - če je po končanem najmanj petletnem teoretičnem in praktičnem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji pridobil diplomo, opravil strokovni izpit v Republiki Sloveniji in končal predpisan program specializacije v Republiki Sloveniji.

Zobozdravniki nespecialisti

Zdravniška zbornica Slovenije po uradni dolžnosti podeli licenco zobozdravniku, ki je pridobil kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela - če je po končanem najmanj petletnem teoretičnem in praktičnem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji pridobil diplomo, opravil strokovni izpit v Republiki Sloveniji.

Informacije: Ivana Paradžik, Tel.: 01 307 21 84, E-pošta: Ivana Paradžik


NOVO - OSNOVNA LICENCA

Upravičenci za pridobitev osnovne licence

Osnovno licenco pridobi zdravnik, ki je:
•             zaključil izobraževanje na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ali pridobil potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze ali mu je bila izdana odločba o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, in
•             v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit.*

* V skladu s stališči Ministrstva za zdravje Republike Slovenije je kot dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, kot je naveden v 10.a členu Zakona o zdravniški službi, mogoče šteti tudi:

- odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije »zdravnik«, ki jo izda Ministrstvo za zdravje (velja za zdravnike, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji);

- odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, izdane na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ), ki jo izda Ministrstvo za zdravje (velja za zdravnike, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v tretji državi in imajo ponudbo za delo v Republiki Sloveniji).

 

Pojasnjujemo, da naj zdravniki, ki strokovnega izpita niso opravljali v Republiki Sloveniji, namesto potrdila o opravljenem strokovnem izpitu v Republiki Sloveniji za poklic "zdravnik" vlogi za podelitev osnovne licence priložijo eno od zgoraj navedenih odločb, izdanih s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

 

Obseg dela, ki ga dovoljuje osnovna licenca 

Uvodoma opozarjamo na nujno potrebno razlikovanje med osnovno licenco, ki jo zdravnik prejme po opravljenem strokovnem izpitu, ter (specialistično) licenco, ki jo zdravnik prejme po opravljeni specializaciji.

Poudarjamo, da zdravnik z osnovno licenco nikakor ne sme samostojno opravljati zdravniške službe na specialističnem področju urgentne medicine. Za samostojno opravljanje zdravniške službe na specialističnem področju urgentne medicine je treba imeti opravljeno 5-letno specializacijo iz urgentne medicine ter iz tega naslova podeljeno licenco.

Zdravnik z osnovno licenco lahko v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo samostojno opravlja zdravniško službo zgolj v omejenem obsegu, in sicer lahko opravlja dela s področja urgentne medicine, to je nujnih zdravniških ukrepov, in v skladu s tem predpisuje zdravila in medicinske pripomočke.

Z navedenim so mišljena izključno tista dela oziroma tista znanja in veščine, ki jih je zdravnik pridobil in osvojil tekom opravljanja obveznega dela sekundariata (6-mesečnega pripravništva) - Program pripravništva za poklic zdravnik namreč določa, da pripravništvo obsega pridobivanje znanj in veščin s področja urgentne medicine, to je nujnih zdravniških ukrepov, in pripravo na strokovni izpit.

Gre torej le za tista znanja in veščine, ki so našteti v prilogi 2 Pravilnika o vsebini in poteku pripravništva in sekundariata ter strokovnem izpitu doktorjev dentalne medicine in zdravnikov.

 

Način pridobitve osnovne licence

Po uradni dolžnosti: zbornica bo vsem zdravnikom, ki bodo v Republiki Sloveniji opravili strokovni izpit po uveljavitvi tega zakona (tj. od 6. 1. 2022) osnovno licenco podelila po uradni dolžnosti. To pomeni, da tem zdravnikom za pridobitev osnovne licence ne bo treba vlagati vloge. O podelitvi osnovne licence boste prejeli odločbo.

Na podlagi vloge: zdravnikom, ki so opravili strokovni izpit v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega zakona (tj. do 5. 1. 2022), bo zbornica podelila osnovno licenco na podlagi njihove vloge. 

Vloga za podelitev osnovne licence

Vlogo lahko vložite po pošti na naslov: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, preko varnega elektronskega predala (VEP) ali osebno na zbornici v času uradnih ur.

 

Trajanje osnovne licence

Osnovna licenca se podeli trajno in je ni treba podaljševati. V zakonsko določenih razlogih se osnovna licenca lahko trajno ali začasno odvzame.

 

Rok za pričetek podeljevanja osnovnih licenc

Osnovne licence se podeljujejo od 6. 1. 2022 dalje.

57b57e3ec24ee74912dffa31__5

Stalni strokovni razvoj

Dokaz strokovne usposobljenosti, način točkovanja strokovnih vsebin in vloge za oceno strokovnosti.

Preberi več

Dvorana z overlayem

LICENČNIK

Dostop članov do seznama izobraževanj in prijav na izobraževanja.

Dostop organizatorjev do portala svojih izobraževanj.

VSTOPI