Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije

V sprejetem pravilniku, ki velja od 30.9.2017, se natančneje določa način zagotavljanja sredstev za pripravništvo doktorjev dentalne medicine, sekundariat in specializacije zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki so pooblaščeni za izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacij, način povračila sredstev iz proračuna Republike Slovenije Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, obveznost poročanja pooblaščenih izvajalcev glede izpolnitve obveznosti iz 23. člena Zakona o zdravniški službi.

Glede posredovanja obračunov po posameznih postavkah, bo Ministrstvo za zdravje izdalo navodila in obvestilo pooblaščene ustanove.

Povrnitev stroškov dela specializantov

Učne ustanove so upravičene do povračila stroškov za sofinanciranje specializacij. Za črpanje sredstev morajo učne ustanove na Zdravniško zbornico Slovenije poslati izpolnjen zahtevek za povrnitev stroškov dela specializantov. Izpolnjeni zahtevki bodo osnova za nadomestila, ki jih s strani ZZZS prejmejo učne ustanove.

Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za povrnitev stroškov dela specializantov

Zahtevek za plače specializantov

Izpolnjeni zahtevek pošljite na e-naslov: specializanti@zzs-mcs.si.

Uradno pojasnilo MZ - dežuranje specializantov

Sredstva za glavne mentorje, neposredne mentorje, nadzornike kakovosti, koordinatorje usposabljanja, module, specialistične izpite in dodatne obvezne tečaje zbornica obračunava sama in jih vključi v mesečni obračun sredstev za sofinanciranje specializacij.

NOVO – Zagotavljanje sredstev iz proračuna RS za specializante, ki del programa specializacije opravijo v tujini:
V skladu z mnenjem Ministrstva za javno upravo in mnenjem Ministrstva za zdravje, so specializanti, ki del programa specializacije opravijo v tujini, upravičeni do povračila dodatkov in drugih prejemkov v skladu z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, in sicer iz proračuna Republike Slovenije. Povračilo teh stroškov se izvede na enak način kot povračilo ostalih stroškov specializacij, torej v skladu z določili Pravilnika o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije.  Mnenje Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za zdravje.

 


Povračilo sredstev iz naslova sofinanciranja specializacij

Osnova za povračilo sredstev iz naslova sofinanicranja specializacij je "Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije", ki opredeljuje višino sredstev za plače in nadomestila specializantov ter druge stroške v zvezi s programom specializacij, ki pripadajo učni ustanovi in specializantom.

Pravilnik velja od 05. 03. 2021.

Arhiv letnih načrtov

Poraba specializantskih sredstev 449,09 EUR letno

Za plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, za stroške prevoza in bivanja v zvezi z udeležbami na tečajih in seminarjih ter za nakup strokovne literature se nameni 449,09 eurov na specializanta letno, za specializanta družinske medicine, ki ima na podlagi licence za delo na področju splošne medicine opredeljene paciente, pa 112,27 eurov letno.

Iz sredstev iz prejšnjega odstavka se najprej financirajo obvezna izobraževanja glede na program specializacije. Seznam obveznih izobraževanj za posamezne specializacije s ceno posameznega izobraževanja se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje, in spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije.

Dodatna sredstva se namenijo za:
1. tečaj iz transfuzijske medicine v višini 438,99 eurov na specializanta,
2. podiplomski tečaj za specializante pediatrije v višini 702,39 eurov na specializanta,
3. plačilo modula specializantov družinske medicine in anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine v višini 195,00 eurov na en modul,
4. tečaje specializantov urgentne medicine:
– tečaji nadaljevalni postopki oživljanja odrasli za specializante urgentne medicine v višini 1.420,00 eurov na specializanta,
– tečaj nadaljevalni postopki oživljanja pri otrocih za specializante urgentne medicine v višini 300,00 eurov na specializanta.

Samoplačniške specializacije

Soglasje ministra, pristojnega za zdravje, k višini šolnine za specializacije samoplačnikov, specializacije z znanim plačnikom in stroškom specialističnega izpita (veljavno od 21.6.2021).