Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Spoštovani organizatorji izobraževalnih dogodkov

Organizatorje strokovnih srečanj vljudno vabimo k oddaji vloge za oceno strokovnih vsebin. V nadaljevanju so navedene relevantne informacije, ki vam bodo v pomoč pri vložitvi vloge.

1. Predlog za oceno strokovnih vsebin (vloga)

Organizatorji izobraževalnih dogodkov lahko oddate vlogo za dodelitev kreditnih točk, ki jih zdravniki potrebujejo za obnovitev licence, preko spletne aplikacije licenčnik.

Ob prvi prijavi boste potrebovali vstopne podatke, za katere zaprosite na e-naslovu: podpora@zzs-mcs.si.

Licenčnik nudi elektronsko vodenje celotne organizacije izobraževanj in strokovnih srečanj:
• posredovanje vlog za dodeljevanje kreditnih točk za izobraževalne dogodke,
• prijavo udeležencev prek spletnega portala,
• upravljanje s seznamom udeležencev
• pripravo seznamov udeležencev izobraževanj ali strokovnih srečanj,
• oddajo seznama pasivnih in aktivnih udeležencev na ZZS.

Vlogo vložite na način, kot je opisano v "navodilih za vnos vloge".

Pojasnjujemo, da je treba vlogi priložiti program srečanja.

 

Organizatorje posebej opozarjamo, da morajo v primeru, ko podajajo predlog za oceno strokovnih vsebin (vlogo) za usposabljanje, na katerem bodo predstavljene tako vsebine s področja stroke kot vsebine s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, etike in komunikacije, za tovrstno usposabljanje vložiti dve ločeni vlogi (za vsako vsebino morajo vložiti svojo vlogo), in sicer pri eni vlogi označiti vsebino "strokovna" ter pri drugi vlogi vsebino "etika, komunikacija, varnost, kakovost".

Kontakt za tehnično pomoč pri uporabi aplikacije Licenčnik: Podpora

Kontakt za pojasnila o poteku postopka obravnave vlog: Tadej Jezernik

2. Obvestilo organizatorjem o roku za vložitev vloge in oddaji seznama udeležencev

Organizatorje strokovnih vsebin obveščamo, da je v skladu s 14. členom Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15 in 58/22) predlog za oceno strokovne vsebine možno vložiti le pred začetkom izvajanja strokovnih vsebin, in sicer najpozneje osem dni oziroma mesec dni pred začetkom.

Najpozneje osem dni pred izvedbo dogodka je treba vlogo vložiti za oceno protokoliranih internih izobraževanj znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Za vsa ostala izobraževanja je treba vlogo na zbornico vložiti najpozneje mesec dni pred izvedbo.

Če program srečanja mesec dni pred dogodkom še ni povsem usklajen, ga lahko organizator priloži kot osnutek ter nam ga posreduje, ko je dokončen. V tem primeru šteje, da je bila vloga podana pravočasno, ne zagotavljamo pa, da bo strokovna vsebina ocenjena že pred začetkom izvajanja.

Organizator je dolžan v roku 15 dni po zaključku izvajanja strokovne vsebine zbornici sporočiti seznam udeležencev strokovne vsebine. Organizator to stori na način, kot je navedeno v "navodilih za vnos aktivne udeležbe" in v "navodilih za vnos pasivne udeležbe".

Pomembno obvestilo

Vse organizatorje strokovnih vsebin seznanjamo, da zbornica pri obravnavi predlogov za oceno strokovnih vsebin dosledno upošteva določila Pravilnika o zdravniških licencah, vključno z roki, ki jih pravilnik predpisuje za vložitev predloga:

14. člen

(1) Predlog za oceno strokovnih vsebin (v nadaljnjem besedilu: predlog za oceno) na zbornico naslovi ponudnik strokovnih vsebin iz 11. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: organizator) ali zdravnik.

(2) Organizator lahko vloži predlog za oceno le pred začetkom izvajanja strokovnih vsebin iz 11. člena tega pravilnika, in sicer najpozneje mesec pred začetkom, razen v primerih strokovnih vsebin iz četrte alineje 1. točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika, ko organizator lahko vloži predlog za oceno najpozneje osem dni pred začetkom strokovnih vsebin. Organizator vloži predlog za oceno na obrazcu 1, ki je v Prilogi 1 tega pravilnika. Organizator seznam udeležencev strokovnih vsebin zbornici sporoči v 15 dneh po zaključku izvajanja strokovnih vsebin.

(3) Zdravnik lahko vloži predlog za oceno le po zaključku strokovnih vsebin iz 11. člena tega pravilnika in le kadar predloga za oceno ni vložil organizator, vendar najpozneje takrat, ko ga zbornica v skladu s četrtim odstavkom 24. člena tega pravilnika k temu povabi. Zdravnik vloži predlog za oceno na obrazcu 2, ki je v Prilogi 2 tega pravilnika.

(4) Zdravnik lahko vloži predlog za oceno strokovnih vsebin iz 1. točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika le za tiste izpopolnjevalne programe, ki so potekali v tujini.

 

V primeru prepozno vloženega predloga ali prepozno vloženega dodatnega termina znotraj predloga, ki se nanaša na sklop strokovnih vsebin v določenem časovnem obdobju ali na strokovne vsebine, ki potekajo v rednih časovnih presledkih za obdobje največ 12 mesecev, zbornica izda sklep o zavrženju predloga. Organizatorji, ki menite, da je zbornica z izdajo sklepa o zavrženju storila kakršnokoli kršitev, se lahko zoper sklep pritožite – pouk o pravnem sredstvu je naveden v sklepu. Vljudno vas prosimo, da nam po prejemu sklepa o zavrženju predloga ne pošiljate elektronskih sporočil in na nas ne naslavljate telefonskih klicev s pozivi za ponovno preverbo postopkov oziroma za izjeme od predpisanega ravnanja, saj to ni ustrezna pravna pot za nasprotovanje izdanemu sklepu. 

Organizatorje prosimo, da ste pri vlaganju predlogov za protokolirana interna izobraževanja znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti (četrta alineja 1. točke prvega odstavka 11. člena pravilnika) pozorni, da temu ustrezno označite obliko strokovne vsebine: v kolikor ne boste označili, da gre za protokolirana interna izobraževanja (znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti), temveč boste označili katero izmed drugih oblik strokovnih vsebin, bo za to vsebino veljal enomesečni in ne 8-dnevni rok iz zgoraj citiranega določila pravilnika.

Ob tem organizatorje ponovno pozivamo, da skrbno preberejo navodila za vložitev predloga, ki jih je pripravil zbornični Oddelek za informatiko, ki bdi nad tehničnim delovanjem aplikacije Licenčnik. V primeru nejasnosti se prosimo obrnite na elektronski naslov: podpora@zzs-mcs.si.

ROK ZA ODLOČITEV O VLOGI - OCENA STROKOVNE VSEBINE

V skladu s 17. členom Pravilnika o zdravniških licencah ima zbornica od prejema predloga za oceno dalje na voljo deset delovnih dni časa, da preveri, ali strokovne vsebine ustrezajo pogojem iz tega pravilnika, jih razvrsti po predvidenih kategorijah in poda njihovo oceno (jim dodeli kreditne točke). Zbornica si prizadeva, da bi ocene podala v najkrajšem možnem času (prej kot v 10 delovnih dneh), vendar to ni vedno izvedljivo. Organizatorje prosimo, da so pri vlaganju predlogov (vlog) pozorni na to dejstvo.

3. Pojasnilo glede dodelitve kreditnih točk za ogled posnetka strokovne vsebine

Organizatorjem strokovnih vsebin pojasnjujemo, da je v primeru kasnejšega ogleda posnetka strokovnih vsebin mogoče pridobiti kreditne točke le pod pogojem, da organizator posnetek opremi s testnimi vprašanji, s čimer je strokovno vsebino mogoče uvrstiti pod kategorijo Samoizpopolnjevanje in študij strokovne literature s testnimi vprašanji (samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo). Navedeno Pravilnik o zdravniških licencah predvideva v 11. točki prvega odstavka 11. člena.

4. Obvestilo o izvedencih

Zbornica je imenovala izvedence za strokovno pomoč pri preverjanju in razvrstitvi strokovnih vsebin. Organizatorji izobraževanj ali vlagatelji predloga za oceno strokovnih vsebin se lahko ob vložitvi predloga za oceno izjavijo o navedenih izvedencih.

5. Vložitev individualne vloge za dodelitev kreditnih točk za podaljšanje licence

Organizatorje opozarjamo, da bodo udeleženci strokovnih vsebin od 14. 5. 2022 dalje lahko vložili predlog za oceno strokovne vsebine – individualno vlogo le za tiste izpopolnjevalne programe, ki so potekali v tujini. To pomeni, da bodo za izpopolnjevalne programe, ki bodo potekali v Sloveniji, kreditne točke dodeljene le tedaj, kadar bo organizator strokovne vsebine pravočasno pred dogodkom pri zbornici vložil predlog za oceno strokovne vsebine ter s tem poskrbel za predčasno oceno predmetne strokovne vsebine.

Gre za naslednje izpopolnjevalne programe:

– udeležba na nacionalnem ali mednarodnem strokovnem srečanju

– udeležba na nacionalni ali mednarodni šoli, učni delavnici, seminarju ali tečaju

– drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini (npr. gostovanje, kroženje v tujini)

– protokolirana interna izobraževanja znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti

6. Zaračunavanje stroškov administrativne obdelave predloga za oceno organizatorjem

Od 14. 5. 2022 dalje bo zbornica organizatorju, ki bo vložil predlog za oceno strokovnih vsebin, za katere je predvidena kotizacija oziroma so financirane iz drugih virov (sponzorstvo, donacije), zaračunala stroške administrativne obdelave predloga. Cenik

7. Pojasnila v zvezi z določitvijo ustrezne aktivne udeležbe udeležencem

Organizator aktivnim udeležencem določi ustrezno obliko aktivne udeležbe, ki izhaja iz priloženega programa dogodka. Za vsako aktivno udeležbo je treba opraviti ločen vnos v aplikacijo Licenčnik. Vrste aktivnih udeležb so navedene v prvem odstavku 11. člena Pravilnika o zdravniških licencah.

Dodatna pozornost je potrebna pri določitvi naslednjih oblik aktivne udeležbe:

VABLJENO PREDAVANJE

Organizatorje strokovnih vsebin seznanjamo, da je Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije sprejel sklep št. 2/22/2022:

»Svet za izobraževanje zdravnikov zavzema stališče, da se mora za interpretacijo inštituta vabljenega predavanja, ki ga opredeljuje 11. člen Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15 in 58/22), uporabiti razlaga iz dokumenta z naslovom: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«, objavljenega na spletni strani javnega zavoda Instituta informacijskih znanosti, in ki se glasi: »Vabljeno predavanje mora biti razvidno iz publikacije ali programa konference ter ustrezati merilom za tip 1.08. Vabljeno predavanje se po pomembnosti (običajno tudi po dolžini trajanja) razlikuje od vseh drugih predavanj na isti konferenci. Sem uvrščamo samo uvodna in zaključna plenarna ali sekcijska vabljena predavanja, ki so v zborniku običajno navedena v posebni rubriki (npr. keynote speaker). Rutinskih pozivov k sodelovanju na konferenci ne uvrščamo v ta tip.«

 

Organizatorje prosimo, da pri izbiri predmetne oblike aktivne udeležbe upoštevajo zgoraj predstavljeno stališče Sveta.

 

IZVAJANJE DELAVNICE

Organizator za vsako delavnico, ki jo izvede posamezni aktivni udeleženec, opravi ločen vnos aktivne udeležbe "Izvajanje delavnice" in v opombah navede dolžino trajanja vsake posamezne delavnice. V primeru, da organizator ne bo navedel dolžine trajanja delavnice, bo zbornica štela, da je šlo za enourno delavnico.

 

ZNANSTVENA ALI STROKOVNA OBJAVA

Organizator v opombah navede število avtorjev vsake posamezne objave.

8. NOVO pri oddaji seznama pasivnih udeležencev

Organizatorje strokovnih vsebin obveščamo, da smo pri oddaji seznama pasivnih udeležencev omogočili, da organizator sam dodeli dodatek v višini 50 odstotkov kreditnih točk, in sicer tistim udeležencem izpopolnjevalnega programa iz 1. točke prvega odstavka 11. člena Pravilnika o zdravniških licencah, ki so se udeležili tudi preverjanja in opravili preizkus pridobljenega znanja.

Oddelek za informatiko je pripravil slikovna navodila za dodelitev dodatnih kreditnih točk, ki so dostopna tukaj.

Za pomoč pri vnosu dodatnih kreditnih točk se lahko obrnete na Oddelek za informatiko, na elektronski naslov: podpora@zzs-mcs.si ali na tel. številko: 01/ 30 72 174 (ga. Mojca Urana).

9. Celovita podpora pri izvedbi in promociji vašega dogodka

Več>>>


Člani Zdravniške zbornice bodo svojo prisotnost na seminarju lahko evidentirali z novo člansko izkaznico preko čitalca kartic. V kolikor čitalca še nimate, ga lahko naročite pri nas. Cena čitalca je 21,00 EUR z DDV.
Naročilo oddate na e-naslov: Karmen Baš.