Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Licence

Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če poleg pogojev, določenih z delovno-pravnimi in drugimi predpisi, izpolnjuje tudi posebne pogoje, ki jih določa Zakon o zdravniški službi.

Zdravnik mora:
- imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost (kvalifikacija),
- biti vpisan v register zdravnikov,
- imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju (v nadaljnjem besedilu: licenca).

Licenca je javna listina, ki se podeli za določen čas – dobo sedmih let, s katero zdravnik dokazuje svojo strokovno usposobljenost za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju. 

Podrobnejša določila o načinu, organih, evidenci in postopku pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence sprejme Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z Ministrom za zdravje.


Podeljevanje licenc

Licenco morajo po posebej predpisanem postopku pridobiti vsi zdravniki in zobozdravniki, ki želijo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati zdravniško službo. Postopek in pogoje za podelitev, podaljšanje in odvzem licence ureja Pravilnik o zdravniških licencah.

 

OSNOVNA LICENCA - bližnjica do vloge:

Vloga za podelitev osnovne licence

Več

Podaljševanje licenc

Zdravniška zbornica Slovenije v skladu s 24. členom Pravilnika o zdravniških licencah štiri mesece pred iztekom licence po uradni dolžnosti uvede postopek podaljšanja licence.

Več

Odvzem licence

Zdravniku lahko Zdravniška zbornica Slovenije začasno ali trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v skladu z akti Zdravniške zbornice Slovenije.

Več

Obvestilo - spremembe in dopolnitve Pravilnika o zdravniških licencah

V Uradnem listu RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah.

Pravilnik je stopil v veljavo 30. 11. 2023.

 

Pomembne novosti:

  1. SPREMINJA SE ROK, V KATEREM LAHKO ORGANIZATOR VLOŽI PREDLOG ZA OCENO STROKOVNE VSEBINE

Spreminja se dosedanja ureditev, po kateri je moral organizator predlog za oceno strokovne vsebine vložiti najpozneje en mesec (oz. 8 dni) pred začetkom strokovne vsebine. Po novem bo organizator predlog lahko vložil do zaključka izvajanja strokovnih vsebin.

 

  1. VLOŽITEV INDIVIDUALNEGA PREDLOGA ZA STROKOVNE VSEBINE, KI SO POTEKALE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Pravilnik doslej ni dopuščal vložitve individualnega predloga za oceno tistih strokovnih vsebin iz 1. točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika (Izpopolnjevalni programi), ki so potekale v Republiki Sloveniji, po novem pa bo to mogoče storiti za tiste strokovne vsebine, ki so v Republiki Sloveniji potekale pred 14. majem 2022.

 

  1. Rok, ki ga ima zbornica za obravnavo predloga za oceno strokovne vsebine, se z desetih dviguje na dvajset delovnih dni.


Novosti, ki jih prinaša

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah, ki je stopil v veljavo 14. 5. 2022:

 

1. Konkretnejša časovna opredelitev zahtevanega obsega dela za podaljšanje licence

Zdravnik oz. doktor dentalne medicine, ki v iztekajočem licenčnem obdobju ni opravljal dela na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca, vsaj v višini 20 odstotkov polnega delovnega časa, bo moral za podaljšanje licence opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. Prav tako bo moral za podaljšanje licence opraviti preizkus strokovne usposobljenosti zdravnik oz. doktor dentalne medicine, ki strnjeno več kot štiri leta ni opravljal dela na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca.

 

2. Spremembe in novosti pri seznamu strokovnih dosežkov, ki prinašajo kreditne točke za podaljšanje licence 

1. Izpopolnjevalni programi
– udeležba na nacionalnem ali mednarodnem strokovnem srečanju 1 ura = 1 točka
– udeležba na nacionalni ali mednarodni šoli, učni delavnici, seminarju ali tečaju 1 ura = 1,5 točke
– drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini (npr. gostovanje, kroženje v tujini) 2 točki/dan (maksimalno 50 točk na izobraževanje)
– protokolirana interna izobraževanja znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti 1 ura = 1 točka
2.  Aktivna udeležba
– domača srečanja:
– do 15 minut 4 točke
– nad 15 minut 7 točk
– vabljeno predavanje 10 točk
– mednarodna srečanja ali srečanja z mednarodno udeležbo:
– do 15 minut 6 točk
– nad 15 minut 12 točk
– vabljeno predavanje 25 točk
3. Pasivna predstavitev posterja (število točk se deli s številom avtorjev)
– domača srečanja 4 točke
– mednarodna srečanja 5 točk
4. Izvajanje delavnice 1 ura = 3 točke
5. Strokovni vodja delavnice/tečaja 1 dan = 3 točke
6. Sodelovanje v strokovnem odboru strokovnega srečanja 1 dan kongresa = 4 točke
7. Recenzija strokovno-znanstvene literature 1 točka
8. Uvedba nove metode diagnostike ali zdravljenja 100 točk
9. Znanstvena ali strokovna objava (število točk se deli s številom avtorjev)
– članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citiation Index 50 točk
– članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji ali poglavje učbeniku 30 točk
– prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik itd.) 15 točk
– članek v strokovni reviji 5 točk
– članek v poljudno-znanstveni reviji 
– objava povzetka ali posterja 2 točki 
10. Sporočanje varnostnih zapletov
– sporočanje varnostnih zapletov v sistem sporočanja o kritičnih dogodkih 1 točka
– sporočanje neželenega učinka zdravila nacionalnemu centru za farmakovigilanco 1 točka
11. Samoizpopolnjevanje in študij strokovne literature s testnimi vprašanji
– samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo 1 vprašanje = 0,5 točke
– pravilni odgovori na testna vprašanja iz člankov, objavljenih v verificiranih virih 1 vprašanje = 0,5 točke
12. Priprava testnih vprašanj za e-učenje 1 vprašanje = 1 točka
13. Sodelovanje v izvajanju zdravniške službe v statusu prostovoljstva (npr. zdravniki brez meja, pro bono ambulante, delo z begunci) 0,5 točke/dan.

 

3. Vložitev individualne vloge za dodelitev kreditnih točk za podaljšanje licence

Po novem bo možno vložiti predlog za oceno strokovne vsebine – individualno vlogo le za tiste izpopolnjevalne programe, ki so potekali v tujini (ter za strokovne vsebine, ki so potekale v Republiki Sloveniji pred 14. majem 2022 - sprememba Uradni list RS, št. 115/2023)

Gre za naslednje izpopolnjevalne programe:
– udeležba na nacionalnem ali mednarodnem strokovnem srečanju
– udeležba na nacionalni ali mednarodni šoli, učni delavnici, seminarju ali tečaju
– drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini (npr. gostovanje, kroženje v tujini)
– protokolirana interna izobraževanja znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti
To pomeni, da bodo za izpopolnjevalne programe, ki bodo potekali v Sloveniji (po 14. 5. 2022), kreditne točke dodeljene le tedaj, kadar bo organizator strokovne vsebine pravočasno pred dogodkom pri zbornici vložil predlog za oceno strokovne vsebine.

 

4. Zaračunavanje stroškov administrativne obdelave predloga za oceno organizatorjem

Organizatorju, ki bo vložil predlog za oceno strokovnih vsebin, za katere je predvidena kotizacija oziroma so financirane iz drugih virov, bo zbornica zaračunala stroške administrativne obdelave predloga (cenik je objavljen na spletni strani zbornice).

 

5. Uvedba postopka podaljšanja licence

Po novem bo zbornica po uradni dolžnosti uvedla postopke podaljšanja licence 4 mesece pred iztekom licence (in ne več 2 meseca pred iztekom licence).

57b57e3ec24ee74912dffa31__5

Stalni strokovni razvoj

Dokaz strokovne usposobljenosti, način točkovanja strokovnih vsebin in vloge za oceno strokovnosti.

Preberi več

Dvorana z overlayem

LICENČNIK

Dostop članov do seznama izobraževanj in prijav na izobraževanja.

Dostop organizatorjev do portala svojih izobraževanj.

VSTOPI