Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in doktorji dentalne medicine (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi in drugimi predpisi, izpolnjujejo še posebne pogoje, določene z Zakonom o zdravniški službi (v nadaljevanju ZZdrS).

Za samostojno opravljanje zdravniške službe mora zdravnik:

  • imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost – kvalifikacijo;
  • biti vpisan v register zdravnikov;
  • imeti zdravniško licenco – dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju.

 

Znanje slovenskega jezika pri opravljanju zdravniške službe

Na podlagi 11. člena ZZdrS so vsi zdravniki, ki opravljajo zdravniško službo v Republiki Sloveniji, dolžni uporabljati slovenski jezik.

 

Zahtevana raven znanja slovenskega jezika

Za zdravnike, ki opravljajo zdravniško službo v neposrednem stiku z bolniki, se zahteva znanje slovenskega jezika za zdravnike na ravni C1 ustno ter pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Za zdravnike, ki ne opravljajo zdravniške službe v neposrednem stiku z bolniki, se zahteva znanje slovenskega jezika najmanj na stopnji B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, lahko pa tudi višje, v kolikor delodajalec glede na zahtevnost in način dela oceni, da je potrebno višje znanje slovenskega jezika.

 

Dokazovanje znanja slovenskega jezika

Znanje slovenskega jezika se od 1. 6. 2022 lahko dokazuje:

• z dokazilom o zaključeni najmanj srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji (ustrezno je torej tudi dokazilo o zaključeni fakulteti v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji),

• s potrdilom zbornice o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike ali

•  z dokazilom javne visokošolske izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji ali tujini*, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuj jezik, o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.

 

* Seznanjamo vas, da je na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani objavljen seznam lektoratov slovenščine na tujih univerzah.

 

ZZdrS določa različne trenutke dokazovanja znanja slovenskega jezika pred upravnimi organi.

 
Zdravnik, ki je poklicno kvalifikacijo pridobil v drugi državi članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, dokazuje znanje slovenskega jezika v postopku vpisa v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Ob prijavi na strokovni izpit v Republiki Sloveniji znanje slovenskega jezika prav tako preverja Zdravniška zbornica Slovenije, ki je od 1. 6. 2022 dalje pristojna za izvedbo strokovnega izpita.

Zdravniki, ki ne dokazujejo znanja slovenskega jezika v posameznem postopku pri Zdravniški zbornici Slovenije, so dolžni predložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika svojemu delodajalcu, saj ZZdrS v 11. členu izvajalcem zdravstvene dejavnosti nalaga, da svoje akte spremenijo tako, da za posamezna delovna mesta določijo potrebno stopnjo znanja slovenskega jezika, upoštevajoč določbe ZZdrS.

Uvrstitev v postopek priznanja poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji

 

Poklicna kvalifikacija je celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, ki jo je zdravnik pridobil po programih izobraževanja in usposabljanja, na podlagi katerih je pridobil pravico do opravljanja svojega poklica oziroma poklicne dejavnosti. Izkaže se z diplomo, ki potrjuje uspešno dokončano šolanje, oziroma z drugim dokazilom o uspešno zaključeni specializaciji, zajema pa tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica.

 

Za vodenje postopka je v Republiki Sloveniji pristojno Ministrstvo za zdravje (http://www.mz.gov.si).


Spodaj objavljamo opise postopkov za zdravnike in za doktorje dentalne medicine za pridobitev licence v Republiki Sloveniji glede na spodaj navedene pogoje (pridobljena poklicna kvalifikacija v državah EU, tretjih državah ali republikah nekdanje SFRJ pred 25. junijem 1991) in povezave do obrazca za vlogo.  

DOKTORJI DENTALNE MEDICINE

1. Doktor dentalne medicine ali doktor dentalne medicine specialist, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v državi članici Evropske unije (EU)

2. Doktor dentalne medicine specialist, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo »doktor dentalne medicine specialist« v tretji državi in se ga ne more uvrstiti pod 4. točko – Priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini

3. Doktor dentalne medicine, ki je poklicno kvalifikacijo »doktor dentalne medicine« pridobil v tretji državi in se ga ne more uvrstiti pod 4. točko

Pristojnost vodenja postopka priznanja poklicne kvalifikacije, pridobljene v tretji državi: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: MZ).

Po končanem zgoraj navedenem postopku pri MZ se vpišete v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije in vložite vlogo za izdajo licence za delo na področju dentalne medicine.

4. Doktor dentalne medicine, ki je opravil pripravništvo pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije (splošno zobozdravstvo)

5. Doktor dentalne medicine ali doktor dentalne medicine specialist, ki je poklicno kvalifikacijo »doktor dentalne medicine« in »doktor dentalne medicine specialist« pridobil v tretji državi in ima ponudbo za delo v Republiki Sloveniji (ZPPKZ)

 

MOJA POKLICNA KVALIFIKACIJA NI PRIDOBLJENA V EUKAKO LAHKO V SLOVENIJI PRIDOBIM LICENCO ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE?

1. Zobozdravniki (doktorji dentalne medicine)

Zobozdravniki iz tretjih držav, ki želite v Sloveniji pridobiti licenco, se morate najprej obrniti na Ministrstvo za zdravje, http://www.mz.gov.si  (e-naslov: gp.mz@gov.si) ter tam sprožiti postopek priznanja v tujini pridobljene poklicne izobrazbe oziroma kvalifikacije.

Ministrstvo za zdravje bo v svojem postopku odločilo, katere pogoje je treba izpolniti za priznanje. Svetujemo vam, da glede tega sledite podanim napotilom ministrstva.

V kolikor vam bo s strani Ministrstva za zdravje naloženo opravljanje pripravništva in/ali strokovnega izpita, se glede tega obrnite na Zdravniško zbornico Slovenije.

Pred pričetkom opravljanja pripravništva se morate vpisati v register zdravnikov pri zbornici. Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom, ki se opravlja pri zbornici. Pogoj za pristop k strokovnemu izpitu je izkazano znanje slovenskega jezika za zdravnike na ravni C1 ustno ter pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Pri zbornici je možno opravljati preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike, ki zadostuje za pristop k strokovnemu izpitu.

Po opravljenem strokovnem izpitu vam bo zbornica po uradni dolžnosti podelila licenco, na podlagi katere boste lahko samostojno opravljali zobozdravniško službo.2. Zdravniki

Spodaj vam predstavljamo različne situacije. Prosimo, da preverite, katera izmed njih velja za vas.


     a. Zdravniki specialisti, ki imate v zadnjih 10 letih najmanj 7 let delovnih izkušenj na specialističnem področju

Zdravniki specialisti iz tretjih držav z delovnimi izkušnjami, ki želite v Sloveniji pridobiti licenco, se morate najprej obrniti na Ministrstvo za zdravje, http://www.mz.gov.si  (e-naslov: gp.mz@gov.si) ter tam sprožiti postopek priznanja kvalifikacije.

Ministrstvo za zdravje bo v svojem postopku odločilo, katere pogoje je treba izpolniti za priznanje. Svetujemo vam, da glede tega sledite podanim napotilom ministrstva.

V kolikor vam bo s strani Ministrstva za zdravje naloženo opravljanje strokovnega izpita, se glede tega obrnite na Zdravniško zbornico Slovenije. Pogoj za pristop k strokovnemu izpitu je izkazano znanje slovenskega jezika za zdravnike na ravni C1 ustno ter pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Pri zbornici je možno opravljati preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike, ki zadostuje za pristop k strokovnemu izpitu.

Po opravljenem strokovnem izpitu lahko pri zbornici zaprosite za priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tretji državi. Pred pričetkom tega postopka se morate vpisati v register zdravnikov pri zbornici. Zbornica bo v postopku odločila, katere pogoje je treba izpolniti za priznanje.

Po priznanju specialističnega naslova vam bo zbornica po uradni dolžnosti podelila licenco, na podlagi katere boste lahko samostojno opravljali zdravniško službo.


    b. Zdravniki specialisti brez ustreznega števila let delovnih izkušenj (v zadnjih 10 letih nimate vsaj 7 let delovnih izkušenj na specialističnem področju) IN zdravniki brez specializacije

Zdravniki specialisti iz tretjih držav, ki nimate zadostnih delovnih izkušenj, in želite v Sloveniji pridobiti licenco, se morate najprej obrniti na Ministrstvo za zdravje, http://www.mz.gov.si  (e-naslov: gp.mz@gov.si) ter tam sprožiti postopek priznanja kvalifikacije.

Ministrstvo za zdravje bo v svojem postopku odločilo, katere pogoje je treba izpolniti za priznanje. Svetujemo vam, da glede tega sledite podanim napotilom ministrstva.

V kolikor vam bo s strani Ministrstva za zdravje naloženo opravljanje pripravništva in/ali strokovnega izpita, se glede tega obrnite na Zdravniško zbornico Slovenije. Pred pričetkom opravljanja pripravništva se morate vpisati v register zdravnikov pri zbornici. Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom, ki se opravlja pri zbornici. Pogoj za pristop k strokovnemu izpitu je izkazano znanje slovenskega jezika za zdravnike na ravni C1 ustno ter pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Pri zbornici je možno opravljati preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike, ki zadostuje za pristop k strokovnemu izpitu.

Po opravljenem strokovnem izpitu lahko pri zbornici zaprosite za priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tretji državi. Pred pričetkom tega postopka se morate vpisati v register zdravnikov pri zbornici, v kolikor še niste bili prej vpisani. Zbornica bo v postopku odločila, katere pogoje je treba izpolniti za priznanje.

Po priznanju specialističnega naslova vam bo zbornica po uradni dolžnosti podelila licenco, na podlagi katere boste lahko samostojno opravljali zdravniško službo.

 

    c. Zdravniki, ki vam je bila poklicna kvalifikacija, pridobljena v tretji državi, že priznana v eni izmed držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali v Švicarski konfederaciji

Zdravniki iz tretjih držav, ki vam je bila poklicna kvalifikacija že priznana v EU, in želite v Sloveniji pridobiti licenco, se morate najprej obrniti na Ministrstvo za zdravje, http://www.mz.gov.si (e-naslov: gp.mz@gov.si), ter tam sprožiti postopek priznanja poklicne kvalifikacije.

Ministrstvo za zdravje vam bo v svojem postopku izdalo odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Po prejemu odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije lahko po predhodnem vpisu v register zdravnikov pri zbornici vložite vlogo za podelitev licence. Zbornica vam bo po prejemu vaše popolne vloge podelila licenco, na podlagi katere boste lahko samostojno opravljali zdravniško službo.

57b57e3ec24ee74912dffa31__5

Register zdravnikov, članstvo in članarine

Preberi več