Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zdravniki specialisti in doktorji dentalne medicine specialisti, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v tretji državi

Priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini

Pristojnost vodenja postopka: Zdravniška zbornica Slovenije

Postopek priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, je predpisan s Pravilnikom o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (v nadaljevanju: Pravilnik) in velja za zdravnika specialista ali doktorja dentalne medicine specialista, ki je specialistični naslov pridobil v tretji državi oziroma v eni izmed držav, ki ni članica EU, EGS ali Švicarska konfederacija.
Postopek priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, se ne uporablja za zdravnike oziroma zobozdravnike, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik specialist in doktor dentalne medicine specialist pridobili pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.

VLOGA za priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini tukaj >>>

V skladu s Pravilnikom mora kandidat za začetek postopka predložiti:
1. prošnjo za priznanje tujega specialističnega naslova na obrazcu, ki je sestavni del Pravilnika – priloga 6 (predpisan obrazec – vloga);
2.  -  dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ALI
 - dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v republikah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, pridobljeno pred 25. junijem 1991, ALI
 - potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje medicinske fakultete, pristojnost Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana;
3. dokazilo o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji;
4. sodno overjeni prevod POTRDILA v tujini opravljene specializacije;
5. sodno overjeni prevod PROGRAMA v tujini opravljene specializacije;
6. prevod življenjepisa z opisom delovnih izkušenj in bibliografijo s poudarkom na zadnjih sedmih letih, ki jo potrdi vlagateljev delodajalec;
7. potrdilo o dobrem imenu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja priznavanje poklicne kvalifikacije zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist in ki ne sme biti starejše od treh mesecev (dokazilo o dobrem imenu izda pristojni organ tretje države, iz potrdila je razvidna registracija pri pristojnem organu oziroma organizaciji ter neobravnava v disciplinskem, kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja zdravniške službe);
8. druga dokazila o izobrazbi in izkaz o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah.

Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik (sodno overjeni prevod).

 

Opis postopka priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini

V postopku priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, se izvede primerjava specialističnih programov, pri čemer je cilj znanje in kvalifikacije zdravnika specialista oziroma doktorja dentalne medicine specialista (v nadaljevanju: vlagatelj) približati nivoju programa specializacije, ki se priznava v postopku v Republiki Sloveniji. Ker je v postopku treba pridobiti strokovno znanje, s katerim uradna oseba, ki vodi postopek, ne razpolaga, se v skladu s 189. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP) opravi dokaz z izvedenci oziroma se pridobi strokovno izvedensko mnenje.
Primerjavo v tujini opravljene specializacije s programom specializacije v Republiki Sloveniji opravi strokovni izvedenec (v nadaljevanju: strokovni sodelavec) s področja specializacije, ki se jo priznava v postopku. Za strokovnega sodelavca se lahko imenuje zdravnik specialist ali doktor dentalne medicine specialist, ki ima več kot deset let opravljen specialistični izpit s področja specializacije, ima licenco in neprekinjeno dela na področju opravljene specializacije.

Strokovni sodelavec vpogleda v pisno dokumentacijo, ki jo je predložil vlagatelj, ter primerja:

• obseg in čas programa v tujini opravljene specializacije s programom specializacije, ki je veljal v Republiki Sloveniji na dan, ko je vlagatelj vložil vlogo za priznanje tujega specialističnega naslova;

• vsebino v tujini opravljenega programa specializacije z vsebino programa specializacije, ki se je uporabljal v Republiki Sloveniji na dan, ko je vlagatelj vložil vlogo za priznanje tujega specialističnega naslova.

Pri izdelavi pisnega mnenja strokovni sodelavec upošteva tudi delovne izkušnje in dodatna znanja, ki pričajo o kvalifikaciji zdravnika.

Ob morebitnih odstopanjih med programoma specializacije na posameznem strokovnem področju strokovni sodelavec predlaga pogoje, pod katerimi vlagatelj lahko poenoti program specializacije, opravljene v tujini, s programom v Republiki Sloveniji.

Strokovni sodelavec po natančno in izčrpno obrazloženi primerjalni analizi programov specializacij sklene pisno mnenje, skladno s predhodno navedenimi ugotovitvami, po eni izmed naslednjih možnosti:
1. Oceni, da program v tujini opravljene specializacije in morebitne delovne izkušnje ter dodatna znanja ne ustrezajo v celoti programu specializacije, po katerem se izvaja primerjava, oziroma da vlagateljeve kvalifikacije niso zadostne. V svojem pisnem mnenju, glede na okoliščine primera, predlaga, da vlagatelj izpolni najmanj enega od naslednjih dopolnilnih pogojev:

opravi 3- do 12-mesečno strokovno usposabljanje pri pooblaščenem izvajalcu z zaključnim mnenjem mentorja, zdravniki s področja splošne oziroma družinske medicine pa najmanj 3- in največ 12-mesečno usposabljanje pri pooblaščenem izvajalcu na kliničnem in ambulantnem področju z zaključnim mnenjem mentorja (v nadaljnjem besedilu: prilagoditveno obdobje);
opravi preizkus strokovne usposobljenosti.

2. Oceni, da program v tujini opravljene specializacije in morebitne delovne izkušnje ter dodatna znanja v celoti ustrezajo programu specializacije, po katerem se izvaja primerjava, oziroma da so vlagateljeve kvalifikacije zadostne in izda pozitivno pisno mnenje za priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini.

3. Oceni, da je za priznanje tujega specialističnega naslova potrebno prilagoditveno obdobje v trajanju več kot 12 mesecev, v pisnem mnenju obrazloži svojo odločitev in navede razloge, zakaj znanj oziroma kvalifikacij vlagatelja ni mogoče dopolniti z izpolnitvijo dopolnilnih pogojev iz petega odstavka tega člena.

Zdravniška zbornica Slovenije izda vlagatelju odločbo o priznanju tujega specialističnega naslova, če se ugotovi, da program v tujini opravljene specializacije in morebitne delovne izkušnje ter dodatna znanja v celoti ustrezajo programu specializacije, po katerem se izvaja primerjava, ali so vlagateljeve kvalifikacije zadostne za priznanje tujega specialističnega naslova, oziroma ko vlagatelj v postopku predloži dokazilo o uspešno opravljenih naloženih dopolnilnih pogojih iz 60. člena tega pravilnika.

Na podlagi 3. člena Pravilnika o zdravniških licencah se zdravniku, ki je vpisan v register zdravnikov, po priznanju specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, licenca podeli po uradni dolžnosti.


Stroški postopka priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini


Stroške postopka, stroške opravljanja prilagoditvenega obdobja in preizkusa strokovne usposobljenosti nosi vlagatelj.
Višino stroškov opravljanja prilagoditvenega obdobja pod vodstvom usposobljenega mentorja oziroma višino stroškov za morebitno dodatno izobraževanje in usposabljanje v prilagoditvenem obdobju ter za preizkus strokovne usposobljenosti kandidata določi zbornica.

 

Dodatne informacije: Klara Zupančič, Tel.: 01 30 72 161, E-pošta: Klara Zupančič